استیلن

Acetylene C2H2

Synonym: Ethyne

Physical Constants of Gas

Molecular Weight…………………………….. 26.038

(Specific Volume………… 14.7 CF/lb. (0.91 m3/kg

Boiling Point…………….. .. -103°F (-75°C) 10 psig

Gas Density 70°F 1 atm……………… 1.171 kg/m3

Shipping Data

Shipping Class…………………………………….. 70

DOT/TC Name………………. Acetylene, Dissolved

(DOT/TC Class………………. 2.1 (Flammable Gas

WHMIS Class………………………………….. AB1F

DOT Label………………………….. Flammable Gas

CAS Registry No…………………………… 74-86-2

UN No./IATA No……………………………. UN1001

.Safety InformationFlammable gas

.Flammability limits: lower 2.5%; upper 80%

.Acetylene decomposes at high-pressure

.Do not discharge at pressures ³ 15 psig

Do not use if cylinder pressure is £ 80 psig to

.avoid acetone contamination of process stream

An inline flash arrester is recommended

.for this product to prevent flash back in lines

Caution: may form explosive compounds with

.certain metals like copper, mercury or silver

استیلن بعنوان یکی ازپرکاربردترین گازهای سنتز در صنعت می باشد. استیلن در ژنراتورهای مخصوص با واکنش بین کاربیدکلسیم و آب در مقیاس صنعتی تولید میشود. استیلن با قابلیت اشتعال واحتراق پذیری بالا در صنایعی چون خودروسازی، ماشین سازی و جوشکاری نقش بسیار کلیدی بازی می کند.

شعله ی مخلوط استیلن و گاز اکسیژن حرارت بسیار بالایی ایجاد می کند که در برشکاری پرکاربردتربن ابزار برش بحساب می آید برشکاری
جوشکاری اکسی استیلن یکی از رایج ترین روش های جوشکاری ست که در آن از ترکیب استیلن و اکسیژن به منظور ایجاد حرارت استفاده می شود. جوشکاری و ماشین سازی
در فرایند کربنیزه کردن قطعات خودرو ، استیلن بعنوان یکی از رایج ترین منابع افزودن کربن به فولاد می باشد. قطعه سازی

اطلاعات ایمنی مربوط به گاز استیلن

توزیع و بسته بندی

Go top