دیدگاه ما

چشم انداز ما تبدیل شدن به شرکت شیمیایی پیشرو در صنعت گازهای کریوژن ملی و خدمات مهندسی مربوطه است. ما چشم انداز خود را از طریق تعهد ما به خدمات برجسته، بهبود کیفیت مداوم و تعهد نسبت به محیط زیست، صنعت و جامعه به ارمغان خواهیم آورد.

Go top