منشور اخلاقی

 • توجه و پایبندی راسخ به درستی، راستی و احترام
 • پایبندی پارسان گاز اصفهان به اصول تجارت بر مبنای احترام و مسئولیت پذیری
 • پیروی از رقابت آزاد، منصفانه و بر طبق قوانین تجاری و اخلاقی تعریف شده در بازارهای بین المللی و منطقه ای
 • توجه به ارائه محصولات و خدمات با کیفیت حتی در جهت تعالی شرکت های رقیب
 • پایبندی به استراتژی برد – برد در ارائه خدمات
 • (عدم تبعیض (نژادی، قومی، مذهبی، جنسی
 • حفظ حریم شخصی و آزادی دیگران
 • تأکید بسیار بر جلب رضایت مشتری و انجام خواسته های بحق آنان
 • پاسخگوئی صادقانه، وقت شناسی،تعهد و دقت در ارایه خدمات مطلوب وصریح و توأم با احترام به مشتری
 • تأکید بر آموزش و ارتقاء سطح دانش و توانمندی های همکاران، فرصت ارتقاء شغلی، تأمین رفاه، برخورداری از حقوق عادلانه و مکفی، نظام عادلانه پاداش، سعی در آسان بودن ارتباطات سازمانی، شایسته سالاری
 • تأکید بر احترام به رقبا، رویکرد منصفانه، پرهیز از تخریب و تبلیغات سوء، پرهیز از برقراری روابط مالی با اشخاص ذی نفوذ در شرکت های رقیب و حفظ حریم و راز داری رقبا
Go top